REGULAMIN PROMOCJI

 

„Elugel & gratis pudełko do przechowywania protez dentystycznych / aparatu ortodontycznego”

 

 

Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Elugel & gratis pudełko do przechowywania protez dentystycznych / aparatu ortodontycznego”, zwanej dalej: „Promocją”, jest Pierre Fabre Medicament Polska sp. z o.o., ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa, KRS: 0000010956, NIP: 521-31-08-066, Regon: 016376075, BDO: 000048491, zwana dalej: „Organizatorem”. Celem Promocji jest nagradzanie konsumentów za zakup żelu stomatologicznego pod nazwą Elugel, 40 ml. Promocja obowiązuje w punktach sprzedaży aptecznej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej: „Punkty Sprzedaży”. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 września 2020 r. do wyczerpania zapasów promocyjnych. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób, które w okresie promocyjnym dokonały zakupu żelu stomatologicznego pod nazwą Elugel, 40 ml. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania gratisu konsument powinien w czasie trwania Promocji dokonać zakupu minimum 1 opakowania żelu stomatologicznego pod nazwą Elugel 40 ml, aby otrzymać gratis pudełko do przechowywania protezy dentystycznej lub aparatu ortodontycznego o wartości rynkowej 3,99 PLN. Konsument nie może otrzymać więcej niż jednej sztuki gratisu do zakupionego 1 opakowania żelu stomatologicznego pod nazwą Elugel, 40 ml. Promocja łączy się z Kartą Stałego Klienta danego Punktu Sprzedaży. Konsument może odmówić przyjęcia gratisu ze względu na brak zainteresowania tematyką. Gratis może nie zostać wydany, jeżeli aktualne stany magazynowe Punktów Sprzedaży zostaną wyczerpane. Gratis wydawany jest wyłącznie przy zakupie. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży lub zwrotu towaru w Punktach Sprzedaży, konsument ma obowiązek zwrócić także gratis w stanie nienaruszonym.

 

 

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji konsumenci powinni zgłaszać na piśmie w Punktach Sprzedaży, w których została uruchomiona Promocja lub w siedzibie Pierre Fabre Medicament Polska sp. z o.o., ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres konsumenta oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania. Konsument zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji wraz z informacją o przetwarzaniu jego danych osobowych przez Pierre Fabre Medicament Polska sp. z o.o. listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym. Brak prowadzenia postępowania reklamacyjnego nie pozbawia konsumenta możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem.

 

 

Niniejszy regulamin dostępny jest w Punktach Sprzedaży, w których została uruchomiona Promocja, na stronie internetowej: www.elugel.pl oraz w siedzibie Pierre Fabre Medicament Polska sp. z o.o., ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez konsumentów.